Wirtualne zwiedzanie szkoły

Regulamin Obiektu Sportowego


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH POWIATOWEGO MIĘDZYSZKOLNEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI W TOMASZOWIE LUBELSKIM.

1.Obiektami sportowymi dysponuje- zarządza Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2

w Tomaszowie Lubelskim

2. Od poniedziałku do piątku w godz. 8°° – 16°° obiekt jest udostępniony

uczniom Zespołu Szkół Nr 2 i Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lub. na

realizację zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania fizycznego,

sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć opiekuńczych.

3. Obiekt jest ogólnodostępny po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem

obiektu: od poniedziałku do piątku w godz. od 16°° – 20°° ( w okresie wiosenno-

letnim do 21³° ) oraz w soboty i niedziele od godz 8°° – 21³°.

4. Na obiekcie jest możliwość wynajęcia hali sportowej, boisk ( gry zespołowe, tenis

ziemny) oraz urządzeń do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych.

5. Zasady odpłatności i korzystania z obiektu określa umowa zawarta Dyrektorem

ZS Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim.

6. W razie organizacji imprez szkolnych, Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do

odwoływania rezerwacji oraz zmian godzin funkcjonowania obiektu.

7. Osoby poniżej 10-ego roku życia mogą korzystać z obiektu za pisemną zgodą

opiekuna prawnego i pod nadzorem osoby pełnoletniej.

8. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłącznie pod opieką osoby pełno-

letniej.

9. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:

- których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków

odurzających,

- z przeciwwskazaniami lekarskimi.

10. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do:

- przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,

- używania odpowiedniego obuwia sportowego;

- przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych,

- utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu,

- podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników

szkoły.

11. Na terenie obiektu zabrania się:

- palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,

- korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

- wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego ( puszek, szklanych i plastikowych

opakowań, materiałów łatwopalnych),

- wprowadzania zwierząt,

- jazdy rowerem, na rolkach lub innym pojazdem,

- zaśmiecania obiektu,

- zakłócania porządku, używania wulgarnych słów,

- przebywania na obiektach poza wyznaczonymi godzinami,

- przeszkadzania grupom zorganizowanym.

 

12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia znajdujące się na obiekcie, za wyrządzone

szkody, ponoszą odpowiedzialność finansową.

13. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać osobie prowadzącej

zajęcia sportowe.

14. Wszelkie uszkodzenia obiektu , urządzeń należy niezwłocznie zgłaszać kierownikowi

gospodarczemu lub pracownikowi szkoły.

15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą

usuwane z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę

postępowania w sprawach wykroczeń .

16. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na

obiekcie.

17. Za uczniów korzystających z obiektów sportowych podczas zajęć szkolnych

odpowiada prowadzący zajęcia.

18. Za osoby nieletnie korzystające z obiektów sportowych poza godzinami pracy szkoły

odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

19. Osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

20. Dyrektor szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać

korzystania z obiektów.

21. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu nie ujęte w regulaminie podejmuje

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2.

22. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie

internetowej Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim oraz umieszczenie

Regulaminu na budynku szkoły od strony obiektu.

 

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim